Browsing Tag

اصول انتقاد از افراد

با توجه به این نکات در فن بیان خود قهرمانانه انتقاد کنید!

انتقاد کردن دارای اهمیت زیادی در زندگی خصوصا کار و فعالیت های روزمره است. حتی مبحثی تحت عنوان انتقاد سازمانی صحیح مطرح می شود که برای ارزشیابی روند انجام پروژه ها و طرح ها ضروری است. گاهی انتقاد کردن ساده است! انتقادی که بدون توجه و از روی…