Browsing Tag

تکنیک طلایی

با برنامه ریزی صد قدم از دیروز خود جلوتر باشیم

برنامه‌ ریزی شک نکنید که افراد موفق، شب خوابیده اند و صبح که از خواب برخاسته اند و در موقعیتی ۱۸۰ درجه متفاوت با دیروز قرارگرفته اند.امروز صد قدم جلوتر از دیروز هستند بدون اینکه متحمل استرسی کشنده باشند. بله آنها امروز صبح صد قدم از دیروز…