Browsing Tag

خیانت به همسر

روانشناسی خانواده و روابط فرازناشویی

اهمیت روانشناسی خانواده از عوامل اجتماعی شدن در زندگی انسان‌ها، تجارب دوران کودکی وی در محیط خانواده است. فضای خانواده لبریز از مهر و محبت، فداکاری و گذشت، صمیمیت و گرمی و همچنین گاهی توام با حسادت، دشمنی و کینه توزی، نفرت و خشم است.…