Browsing Tag

ضمیر ناخودآگاه

چه طور ضمیر ناخودآگاه مخاطب ، سخنران را توانمندتر می سازد؟

آیا می دانید دقیقا چه اتفاقات ناملموسی درون ذهن افراد رخ می دهد وقتی یک نفر قصد دارد با فرد دیگری ارتباط برقرار کند؟ آیا می دانید چه فعل و انفعالاتی صورت می گیرد تا یک نفر رهبری سخنرانی را به دست می گیرد، باعث ایجاد انگیزه در دیگران می شود…