طرحواره یانگ

0 ۸۸۶

پرسشنامه طرحواره جفری یانگ

دستورالعمل: لطفاً هر جمله را با دقت بخوانید و ببینید تا چه حد توصیف درستی از شما به دست می دهد. اگر برای پاسخ دادت خاطر جمع نیستید بر پایه چیزی که احساس می کنید جواب دهید، نه بر اساس آنچه فکر می کنید درست است. اگر دوست دارید جمله را طوری بازنویسی کنید تا در مورد شما درست تر باشد و آنگاه گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید.
مشاهده مقاله  تست کمال‌طلبی

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.